placeholder

Política de privacitat

Benvingut/da a la nostra  web https://www.onelteatrebatega.cat. D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament  Europeu  i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en endavant l’ RGPD,  relatiu a  la  protecció de les  persones físiques i a la lliure circulació d’aquestes dades, i Llei Orgànica 3/2018, de  5  de desembre de Protecció de  dades Personals i garantia dels Drets Digitals, a continuació l’ informem dels termes de la nostra Política de Privacitat.

L’ Associació On el teatre batega som deu espais de creació i d’exhibició teatral de proximitat, amb un projecte comú. A la nostra web  trobarà la programació d’aquests deu espais  de  creació, així com també  la possibilitat de  participar  en projectes formatius o de creació artística.

Si vol, encara pot  participar  més activament amb la nostra associació i donar-se d’alta com a membre de la Comunitat Batega. Pel fet de ser membre de la nostra Comunitat,  podrà  gaudir de descomptes en els espectacles que organitzen els diferents teatres que conformem  on el cor batega, fet que comporta que si alguna vegada ens  facilita les seves dades personals, aquestes  seran compartides pels teatres  que integren  la nostra associació.

1.RESPONSABLE DEL  TRACTAMENT  i DADES DE CONTACTE

El responsable del tractament de les seves dades és  l’Associació ON EL TEATRE BATEGA, amb  NIF G10579019, inscrita en el Registre  d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 71443.

Dades de Contacte

C/Mallorca, 497  planta  2
08013 Barcelona
Telèfon de contacte: 626 871 356
Adreça electrònica de contacte comunicacio@oneltetarebatega.cat

2.TIPUS DE  DADES  TRACTADES I FINALITAT DEL TRACTAMENT

La nostra entitat només li demanarà les dades estrictament necessàries per al compliment de les finalitats  informades. A continuació els detallem quines son i per a quines  finalitats  les   demanem:

Tipus de dades Tractament Finalitat del tractament
Identificatives de  la connexió Connexió web Millorar el funcionament de  la Web. Pots  consultar  la nostra política de cookies a https://www.onelteatrebatega.cat/ca/us-de-cookies.html
Dades identificatives: nom, dades de contacte (telèfon, adreça electrònica, procedència geogràfica) Projectes Artístics Gestionar les diferents propostes  artístiques, així como promocionar i fer-ne difusió.
Dades identificatives de  contacte: Tallers de Formació  d’actors Gestió formativa de caràcter artístic.
Dades Identificatives: nom i cognoms, correu electrònic, telèfon mòbil, data naixement. Comunitat Batega Gestió  membres ,descomptes  i promocions.
Dades  identificatives: correu electrònic, nom, cognoms. Subscripció Newsletter Gestió alta  butlletí informatiu.

 2.1.Termini de conservació de  les seves dades

Les seves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per les que han estat sol·licitades, sempre que vostè no hagi revocat amb anterioritat  el seu consentiment, o la Llei estableixi un termini superior de conservació. L'informem que quan l’ús de les seves dades  no sigui necessari, però existeixi obligació legal de conservar-les, les seves dades seran oportunament bloquejades per garantir-ne la seva seguretat  i confidencialitat.

3.LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

D’acord  amb el que disposa l’article  6 de l’ RGPD, a continuació  detallem la base jurídica que ens permet  tractar les seves dades personals:

Tractament Base jurídica del tractament
Subscripció newsletter -Consentiment exprés  de l’ interessat/da; art. 6.1.a) RGPD.
Connexió web -Consentiment exprés de l’ interessat/da; art. 6.1.a) RGPD
Projectes artístics -Consentiment exprés de  l’ interessat/da; art. 6.1.a) RGPD
Tallers de formació -Consentiment exprés de  l’ interessat/da; art. 6.1.a) RGPD-Execució d’un contracte  o de mesures precontractuals; art. 6.1.b) RGPD
Comunitat Batega -Consentiment  exprés de  l’  interessat/da; art. 6.1.a) RGPD-Execució d’ un contracte  o de  mesures  precontractuals; art. 6.1.b) RGPD

4.DESTINATARIS

Les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte de manera auxiliar  a la realització de la finalitat informada. En aquests casos, l’ associació on el cor batega  signarà el corresponent Contracte d’ Encarregat del Tractament, i vetllarà pel compliment de  totes aquelles  mesures de seguretat que  garanteixin la  seguretat  i confidencialitat de  les  dades. 

5. DRETS

En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació  i  oposició al seu tractament. Així mateix també pot revocar el consentiment per al tractament de les seves dades atorgat  amb anterioritat enviant-nos  un correu electrònic a  comuniacio@onelteatrebatega.cat

Així mateix, si considera que no hem atès de manera correcta els seus drets  pot presentar  una reclamació davant l’ AEPD. 

6. PROCEDÈNCIA

Les dades personals  provenen de l’interessat  o persona autoritzada.  En  aquells casos en els que en la nostra web se sol·licitin dades de més d’un interessat , es  presumirà la veracitat de les dades  i que aquestes han estat  facilitades  pel seu titular  o bé  n’ ha autoritzat  la seva comunicació , exonerant a la nostra entitat de qualsevol responsabilitat, i  reservant-se la mateixa quantes accions  li puguin correspondre per fer valer els seus drets.

7. COOKIES

La nostra web utilitza cookies per  optimitzar les seves funcionalitats i oferir-li un millor servei. Pot consultar la  nostra política   a https://www.onelteatrebatega.cat/ca/us-de-cookies.html

8. MESURES DE SEGURETAT IMPLANTADES

L’ Associació on el teatre batega  tractarà les seves  dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d'aplicació, en especial l’ article  32 del RGPD, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia en el moment actual, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. En particular, hem implementat les pertinents i obligatòries mesures establertes pera la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a : funcions i obligacions de personal, registre d'esdeveniments, gestió de suports i documents, control d'accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. No obstant això, en altres casos, L’ Associació On El Teatre Batega  adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d'acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l'usuari o client emprant els canals habituals de contacte.

8.1.Modificacions  Política de Privacitat

L’ Associació On el  Teatre Batega, es reserva el dret  de modificar la present  política de  privacitat per tal d’adaptar-la  a les circumstàncies concretes  de cada moment i a les novetats legislatives que es  puguin produir. En aquests supòsits  la nostra web els avisarà  d’aquesta circumstància.Última actualització 23/11/2022

© Associació On el  Teatre Batega. Tots els drets reservats.